Istorijska tribina o biskupu Ivanu Antunoviću

Bunjevačka matica

Istorijska tribina o biskupu Ivanu Antunoviću

 

IMG 2879   U prostorijama Bunjevačke matice u utorak, 26. novembra, održana je istorijska tribina povodom 125 godina od smrti bunjevačkog rodoljuba i prosvetitelja biskupa Ivana Antunovića. Na tribini je divanio pridsidnik Matice Ivan Sedlak, dok su u kulturno – umitničkom dilu programa nastupili članovi Tamburaškog ansambla „Sledbenici Tumbas Pere Haje” i solistkinja Tamara Babić.

   Ivan Antunović rođen je u Kunbaji 1815. godine, a umro 1888. godine u Kalači. Smatra se najvećim prosvetiteljom i priporoditeljom bunjevačkog naroda. U drugoj polovini XIX vika, kad je u Evropi uveliko krenilo priporoditeljstvo i prosvetiteljstvo kod evropski naroda, Antunović je pokrenio isto kod Bunjevaca.

   Posli 1848. godine krenila je velika mađarizacija i 1868. godine kad je doneta Konvencija o pravima nacionalni manjina koja se odnosila na upotribu manjinski jezika u škulama, upravi, sudu i gazdinstvima, ona je rezultirala pokret i kod Bunjevaca, na čijem čelu je bio biskup Ivan Antunović.To tog vrimena bunjevačka inteligencija je bila pomađarena. Bunjevci su u to vrime živili većinom na salašima, dok je jedan mali dio živio u varoši. Uvidivši tako stanje u narodu, koji nije mogo pratit nastavu na svom maternjem jeziku, što je dovelo do neznanja u narodu, Ivan Antunović je pokrenio aktivnosti na obrazovanju, prosvećivanju svog naroda. Takođe je pokrenio aktivnosti i na buđenju bunjevačke i šokačke nacionalne svesti, piso je o bunjevačkoj i šokačkoj istoriji, di je izno podatke i dokumenta da su Bunjevci i Šokci autohtoni narod na ovim prostorima, koji potiču od stari Slovena i da su na ove prostore došli prije Mađara.

   Pored tog bio je i panslavista, prihvatio je pokret koji je u drugoj polovini XIX vika bio na ovim prostorima koji je proizvo i strvaranje prve južnoslovenske države. Na temelju njegovi učenja stvorene su brojne bunjevačke institucije, a jedna od najznačajniji bila je Pučka kasina u koju je posebno polago nade. Napiso je desetak knjiga, piso je pisme, bio je sveštenik koji je naklonjen svom bunjevačkom narodu, pomago je sirotinju, bio je uzor svom narodu.

S. N.

 

 

 

 Kliknite na fotografiju da biste je uvećali