K O N K U R S za finansiranje el sufinansiranje projekata u kulturi na teritoriji Varoši Subatice

│ Petak, 02.02.2024. │


Mali grb R Srbije

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
Varo
š Subatica
GRADONAČELNIK
Broj: II-401-
105/2024
Dana 2.2.2024.
24000 Subatica
Trg slobode 1

 

 

Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 13/16, 30/16 – ispravka, 6/20, 47/21, 78/21i 76/23), Uredbe o kriterijumima, mirilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraje i sufinansiraje iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave («Službeni glasnik RS», br. 105/16 i 112/17) i člana 52. stav 1. tačka 5) Statuta Varoši Subatice ( „Službeni list Grada Subotice”, br. 27/19-prečišćeni tekst, 13/21 i 16/21),

Gradonačelnik Varoši Subatice dana 2.2.2024. godine raspisiva

K O N K U R S
za finansiranje el sufinansiranje projekata u kulturi na teritoriji
Varoši Subatice u 2024. godini

Konkurs se raspisiva za projekte u kulturi koji se odnose na očuvanje, unapriđenje i razvoj kulture i umitnosti i savrimenog umitničkog stvaralaštva od značaja za Varoš Subaticu.

Cilj konkursa je:

Kulturni razvoj Varoši Subatice stvaranjom podsticajnog okruženja za unapriđenje svi oblasti u kulturi, ko i obezbiđivanje uslova za dostupnost kulturni sadržaja i razvoja publike.

Javni konkurs se raspisiva za slideće kulturne oblasti:

1) književnost (stvaralaštvo, privodilaštvo);

2) muzika (stvaralaštvo, produkcija, interpretacija);

3) likovne, primenjene, vizuelne umitnosti, dizajn i arhitektura;

4) pozorišna umitnost (stvaralaštvo, produkcija i interpretacija);

5) umitnička igra - klasičan balet, narodna igra, savrimena igra (stvaralaštvo, produkcija i interpretacija);

6) filmska umitnost i ostalo audio-vizuelno stvaralaštvo;

7) manifestacije vezane za filmsku umitnost i ostalo audio-vizuelno stvaralaštvo;

8) digitalno stvaralaštvo i multimediji;

9) ostala izvođenja kulturni programa i kulturni sadržaja (mjuzikl, cirkus, pantomima, ulična umitnost i sl.);

10) otkrivanje, prikupljanje, istraživanje, dokumentovanje, proučavanje, vridnovanje, zaštita, očuvanje, pridstavljanje, interpretacija, korišćenje i upravljanje kulturnim nasliđom;

11) naučnoistraživačke i edukativne dilatnosti u kulturi.

II KRITERIJUMI I MIRILA

Kriterijumi na osnovu koji će se ocinjivat projekti prijavljeni na javni konkurs su:

1) usklađenost projekta sa opštim interesom u kulturi i ciljovima i prioritetima konkursa;

2) kvalitet i sadržajna inovativnost projekta;

3) kapaciteti potribni za realizaciju projekta i to:

(1) stručni, odnosno umitnički kapaciteti,

(2) neophodni resursi;

4) finansijski plan - razrađenost, usklađenost sa planom aktivnosti projekta, ekonomičnost i uključenost više izvora finansiranja;

5) stepen uticaja projekta na kvalitet kulturnog života zajednice.

Komisija vrši ocinu svakog projekta na osnovu vridnovanja navedeni kriterijuma.

III PRAVO NA UČEŠĆE

Pravo učešća na konkursu imaje ustanove, umitnička i druga udruženja registrovana za obavljanje dilatnosti kulture, pojedinci (umitnici, saradnici, odnosno stručnjaci u kulturi), ko i drugi subjekti u kulturi, osim ustanova kulture čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina el jedinica lokalne samouprave, koji se finansiraje shodno članu 74. Zakona o kulturi i ne mogu učestvovat na konkursima koje raspisivaje njevi osnivači.

Ukoliko je podnosilac projekta pojedinac, korisnik sridstava mož bit isključivo pravno lice priko koga se ostvariva projekat, partner podnosioca projekta el koji na drugi način učestvuje u projektu. Odobrena sridstva ne mogu bit uplaćena na žiro račun fizičkog lica, nit se korisnik sridstava mož naknadno minjat.

IV DOKUMENTACIJA

Učesnik konkursa je u obavezi dostavit jedan primerak popunjene Prijave na konkurs koji se podnosi Komisiji na obrascu „Prijava na Konkurs za finansiranje el sufinansiranje projekta u kulturi” - Obrazac br.1.

Za svaki projekat podnosi se posebna prijava - Obrazac br.1 (prijava za svaki projekat sa potribnom dokumentacijom u posebnoj koverti).

Nuz prijavu, podnosilac prijave dužan je obavezno priložit:

- izvod iz registra u kojem je podnosilac prijave registrovan,

- statut (fotokopija),

- biografija i dokaz o partnerstvu sa pravnim licom (sporazum, ugovor), ukoliko prijavu podnosi pojedinac.

2) Prigled osnovni podataka o podnosiocu prijave sačinjen od strane podnosioca prijave:

- istorijat,

- opis dilatnosti,

- dosadašnji projekti i sl.

3) Detaljan opis projekta u kulturi za čije finansiranje el sufinansiranje se podnosi prijava;

4) Podaci o stručnim, umitničkim kapacitetima podnosioca, odnosno navest:

- realizatore projekta,

- učesnike projekta,

- okvirni broj i strukturu učesnika i

- priložiti bar jednu profesionalnu biografiju.

5) Recenziju dva kritičara (ukoliko se prijava podnosi radi finansiranja el sufinansiranja projekta u kulturi – književnost- za objavljivanje knjiga);

6) Stručno mišljenje ovlašćenog privodioca (ukoliko se prijava podnosi radi finansiranja el sufinansiranja programa odnosno projekta u kulturi – književnost - za privod knjiga).

V ROKOVI I OPŠTE INFORMACIJE

Konkurs se objavljiva u listovima Subotičke novine, Magyar Szó i Hrvatska Riječ i na internet stranici Varoši Subatice: www.subotica.rs u rubrici Konkursi i oglasi.

Prijave se podnose na propisanom obrazcu Obrazac br. 1 - Prijava na Konkurs za finansiranje el sufinansiranje projekta u kulturi, koji je sastavni dio konkursne dokumentacije, a koji se objavljiva na zvaničnoj internet stranici Varoši Subatice www.subotica.rs u rubriki Konkursi i oglasi.

U Obrascu 1. (prijava) neophodno je opridelit se samo za jednu oblast za koje se raspisiva javni konkurs, navedeni u tački I konkursa.

Nepotpune i neblagovrimene prijave, ko i prijave koje nisu u skladu sa uslovima javnog konkursa ne razmatraje se.

Jednokratni projekti koji su već podržani od strane Grada Subotice na prithodnim konkursima, neće se razmatrat.

Popunjene Prijave sa dokumentacijom slat u štampanom obliku, u zatvorenoj koverti, pridajom u Varoški uslužni centar Varoši Subatice, Trg slobode 1, el poštom. Na koverti napisat naziv i adresu podnosioca prijave i naziv projekta sa naznakom „Konkurs za finansiranje el sufinansiranje projekata u kulturi“ – NE OTVARAT.

Prijave za Konkurs, samo Obrazac br.1, potribno je obavezno dostavit i u elektronskom obliku, na e-mail adresu: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli .

Konkursni materijal se ne vraća.

Konkurs je otvoren 30 dana od dana objavljivanja u listovima Subotičke novine, Magyar Szó i Hrvatska Riječ i na internet stranici Varoši Subatice: www.subotica.rs, odnosno od 2.2.2024. godine do 3.3.2024. godine.

Rezultati javnog Konkursa objavljivaje se na internet stranici Varoši: www.subotica.rs najkasnije u roku od 60 dana od dana završetka podnošenja prijava.

Učesnici konkursa koji su dobili sridstva na osnovu javnog konkursa, izvištaj o realizaciji projekta dostavljaje organu koji je dodilio sridstva, a u skladu sa Zakonom o kulturi i zaključenim ugovorom. Obrazac Izvištaj za finansiranje el sufinansiranje projekata u kulturi - Obrazac br. 2, nalazi sena zvaničnoj internet stranici Varoši: www.subotica.rs.

Korisniku sridstava koji ne dostavi u roku izvištaj o realizaciji projekta, organ koji dodiljiva sridstva upućiva zahtiv za povraćaj sridstava.

Povraćaj sridstava vrši se u roku koji je pridviđen ugovorom.

Informacija o korisnicima sridstava koji nisu dostavili izvištaj o realizaciji projekta, odnosno koji nisu izvršili povraćaj sridstava, objavljiva se na zvaničnoj internet stranici Varoši: www.subotica.rs.

Dodatne informacije mogu se dobit radnim danima od 8,00 do 14,00 sati na telefon 024/626-884, 626-718 u Sekretarijatu za društvene dilatnosti Varoške uprave Varoši Subatice.

                                                               Gradonačelnik

                                                                     Stevan Bakić s.r.

PRILOZI:

Tekst Konkursa

Obrazac br. 1

Obrazac br. 2