UNAPRIĐIVANJE OBRAZOVANJA

 


UNAPRIĐIVANJE OBRAZOVANJA

│ Ponediljak, 11.12.2023. │


 

U organizaciji Udruženja e-Regija u Kongresnom centru Ceptor, Potes Andrevlje, Banoštor, od 8. do 9. decembra održana je obuka za unapriđivanje kompetencija pridstavnika nacionalni savita nacionalni manjina u oblasti obazovni politika.

Obuka 002

Pozdravne riči uputili su Anamarija Viček, državna sekretarka u Ministarstvu prosvite, Žužana Macko, iz Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu, nacionalne manjine - nacionalne zajednice, i Žolt Namestovski, iz Udruženja e-Regija.

Obuka 003

Tokom obuke divanilo se o temama „Pravo na obrazovanje pripadnika nacionalni manjina u Republiki Srbiji", „Zakonska regulativa – zakoni iz oblasti prosvite", „Nadležnosti nacionalni savita nacionalni manjina u oblasti obrzovanja", „Izazovi u obrazovanju manjina", „Nadležnosti Zavoda za unapriđivanje obrazovanja i vaspitanja u oblasti manjinskog obrazovanja – Programi nastave i učenja na jezicima nacionalni manjina", „Nadležnosti Zavoda za vridnovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja u oblasti manjinskog obrazovanja – Završni ispit na kraju osnovnog obrazovanja i vaspitanja, matura", a bilo je i divana o udžbenicima na jezicima nacionalni manjina, odnosno o proceduri odobravanja udžbenika.

Obuka 001

Nacionalni savit bunjevačke nacionalne manjine pridstavljale su dr Suzana Kujundžić Ostojić, pridsidnica NSBNM, i Jadranka Tikvicki, pridsidnica Odbora za obrazovanje u NSBNM.