Redni broj: 46/2016

Subotica, 23.05.2016.

Saopštenje za javnost

Nacionalnog saveta bunjevačke nacionalne manjine

 

Nacionalni savet već duže vreme ukazuje da način funkcionisanja Bunjevačke matice nije u skladu sa ciljevima i zadacima zbog kojih je osnovana.

Prema uslovima koje uređuje Zakon o kulturi, Bunjevačka matica sa statusom udruženja građana, kako je upisana u Registar APR –a 2011. godine, nije u mogućnosti da ostvaruje programske ciljeve u oblasti nauke, istraživačkog rada, jezika i zaštite kulturnog nasleđa, zbog čega je osnovana.

Nacionalni savet smatra da je Bunjevačka matica neophodna kao ustanova čiji osnivač bi bio Nacionalni savet, jer samo tako može u potpunosti ostvarivati svoju delatnost i realizovati postavljene ciljeve.

Iz tog razloga, na 12. sednici Nacionalnog saveta doneti su zaključci koji su prosleđeni skupštini Bunjevačke matice na razmatranje i usvajanje, a u kojima se predlaže da Bunjevačka matica promeni status, tako da umesto kao udruženje građana, postane ustanova čiji je osnivač Nacionalni savet.

Tako bi se stekli tehnički i finansijski uslovi za dalji nesmetan i stabilan rad Bunjevačke matice.

Predsednica Nacionalnog saveta

bunjevačke nacionalne manjine

mr Suzana Kujundžić Ostojić

 

 

Nacionalni savet bunjevačke nacionalne manjine na svojoj 12. sidnici dana 20.5.2016. donosi

ODLUKU

Predlaže se Skupštini UG Bunjevačka Matica da donese odluku o promeni statusa „Bunjevačke Matice“ pod sledećim uslovima:

  1. UG „Bunjevačka Matica“ gasi se kao pravno lice registrovano i upisano u Registar Agencije za privredne registre kao subjekt kulture u okviru amaterskog kulturno-umetničkoog stvaralaštva sa statusom udruženja građana, pod uslovom da se istovremeno osnuje Ustanova kulture u skladu sa Zakonom o kulturi pod nazivom „Bunjevačka Matica“.
  2. Osnivač ustanove za kulturu „Bunjevačka Matica“ je Nacionalni savet bunjevačke nacionalne manjine.
  3. Osnivač preuzima sva prava i obaveze UG „Bunjevačka Matica“ sa danom donošenja odluke.
  4. Novoosnovana Ustanova kulture „Bunjevačka Matica“ u okviru osnovne delatnosti obavljaće poslove u oblasti naučno-istraživačkog rada, zaštite jezika i književnog stvaralaštva i zaštite kulturnog nasleđa, bunjevačke nacionalne manjine.

Predlaže se skupštini UG Bunjevačka matica da ukoliko smatra neophodnim da dodatno analizira postojeće stanje i mogućnosti rada pre donošenja konačne odluke o statusu Bunjevačke matice, formira privremeno rukovodstvo koje će u potpunosti sagledati trenutno stanje i doneti odluku o daljem statusu i funkcionisanju Bunjevačke matice.

Nacionalni savet predlaže da privremeno rukovodstvo čini pet članova skupštine Bunjevačke matice i to:

  1. Marko Marjanušić, podpredsednik Bunjevačke matice i član Nacionalnog saveta bunjevačke nacionalne manjine
  2. Tamara Babić, podpredsednik Bunjevačke matice
  3. Ivan Skenderović, član Glavnog odbora Bunjevačke matice
  4. Nikola Babić, podpredsednik Nacionalnog saveta bunjevačke nacionalne manjine i jedan od osnivača Bunjevačke matice
  5. mr Suzana Kujundžić Ostojić, predsednik Nacionalnog saveta bunjevačke nacionalne manjine i predsednik Odbora za jezik i obrazovanje Bunjevačke matice.

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Bunjevačka Matica reosnovana je 1995. godine kao društvena organizacija sa ciljem da budi i razvija osećanje nacionalne svesti Bunjevaca u tada SR Jugoslaviji. U vreme reosnivanja Bunjevačke Matice nije bio definisan pojam nacionalne manjine i nisu postojali Nacionalni saveti u cilju ostvarivanja prava na samoupravu u kulturi, obrazovanju, obaveštavanju i službenoj upotrebi jezika i pisma, pripadnika nacionalnih manjina. Sledom istorijskih događaja, danas Bunjevci u Republici Srbiji ostvaruju prava kao priznata nacionalna manjina, a Nacionalni savet bunjevačke nacionalne manjine u skladu sa Zakonom, predstavlja nacionalnu manjinu u oblasti obrazovanja, kulture, obaveštavanja na jeziku nacionalne manjine i službene upotrebe jezika i pisma, učestvuje u procesu odlučivanja ili odlučuje o pitanjima iz tih oblasti i osniva ustanove, privredna društva i druge organizacije iz ovih oblasti (član 2, stav 2, Zakona o nacionalnim savetima Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 20/2014 - odluka US i 55/2014). U oblasti kulture prava i obaveze definisane su Zakonom o kulturi ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 13/2016 i 30/2016 - ispr.), koji predviđa da se kulturnom delatnošću mogu baviti Ustanove kulture, a između ostalih subjekata u kulturi i udruženja građana kao subjekt kulture u okviru amaterskog kulturno-umetničkoog stvaralaštva. Zakonom o kulturi uređen je okvir delatnosti i finansiranja, odnosno sufinansiranja delatnosti u kulturi, tako da Ustanove kao subjekti u kulturi mogu biti finansirane iz javnih izvora za obavljanje delatnosti u sprovođenju programa u oblasti kulture, a udruženja građana kao subjekt kulture u okviru amaterskog kulturno-umetničkoog stvaralaštva, mogu biti samo sufinansirana za projekte na osnovu raspisanih konkursa za oblast kulture na nivou Republike, Pokrajine i lokalne samouprave, pri čemu postoji obaveza da pre raspodele sredstava po konkursima Nacionalni saveti daju mišljenje o projektima koji su iz okvira kulturne delatnosti nacionalnih manjina. Takav okvir finansiranja podrazumeva da Ustanove u kulturi mogu imati zaposlene radnike u procesu ostvarivanja programa rada Ustanove koji se mogu finansirati iz javnih izvora, a udruženja građana, kao amaterska društva, ne mogu imati zaposlene radnike na teret javnih sredstava i mogu ostvarivati sredstva iz javnih izvora samo putem sufinansiranja po projektima i iz tih sredstava mogu finansirati rad samo po ugovoru o realizaciji projekta i to samo za onu namenu i u visini sredstava koja su namenski odobrena za realizaciju projekta.

Propuštena je prilika da nakon formiranja Nacionalnog saveta, Nacionalni savet preuzme osnivačka prava nad društvenom organizacijom Bunjevačka Matica, i da Bunjevačku Maticu upiše u Registar kao Ustanovu u oblasti kulture. Takva inicijativa je postojala u komunikaciji sa tadašnjim rukovodstvom Bunjevačke Matice. Pod okriljem Nacionalnog saveta obezbeđena su sredstva za uređenje prostora koji je koristila Bunjevačka Matica kao društvena organizacija (Korzo 8) i potpisan je akt kojim se Bunjevačka Matica i Nacionalni savet obavezuju da nakon završetka radova na uređenju prostora, sačine poseban sporazum kojim će biti potpuno regulisani dalji odnosi i funkcionisanje kako Nacionalnog saveta tako i Bunjevačke Matice. Da takav akt nije potpisan ne bi ni bila odobrena sredstva od Ministarstva za državnu upravu za uređenje prostora za rad, kako je navedeno – Nacionalnog saveta i Bunjevačke Matice. Nakon završetka uređenja prostora, promenjeno je rukovodstvo Bunjevačke Matice i mesto predsednika preuzeo je Ivan Sedlak. Umesto da se, kao što je postojala obaveza, sačini navedeni sporazum, Bunjevačka Matica je odlukom svojih organa, 2011. godine promenom Statuta reorganizovana i upisana u Registar kao udruženje građana.

Činjenica je da Bunjevačka Matica kao udruženje građana, nije u mogućnosti da ostvaruje one ciljeve zbog kojih je reosnovana, i da nije u mogućnosti da nesmetano sprovodi one aktivnosti koje su neophodne za razvoj i očuvanje identiteta bunjevačke nacionalne manjine u Republici Srbiji.

Nacionalni savet bunjevačke nacionalne manjine smatra da je neophodno postojanje Ustanove u kulturi, pod imenom Bunjevačka Matica – iz razloga kulturnog i istorijskog nasleđa vezanog za Bunjevačku Maticu, i da se status Bunjevačke Matice mora dovesti u okvir kojim se obezbeđuje normalan rad u realizaciji programa takve Ustanove.

Iz tog razloga predlaže se donošenje odluke kao što je u dispozitivu navedeno.

Napomena: ukoliko Skupština UG Bunjevačke matice, ne prihvata predlog za statusno rešenje Bunjevačke Matice kao Ustanove kulture, preuzima na sebe sve moguće posledice koje mogu nastati u daljem funkcionisanju Bunjevačke Matice sa statusom udruženja građana.

Nacionalni savet           

bunjevačke nacionalne manjine

predsednica             

                                                                                                       mr Suzana Kujundžić Ostojić

Grb BNS

 

Izložba slika u Bunjevačkoj matici

"Traganje za lepotom"

 Četvrtak, 12.05.2016. 17:45

U prostorijama Bunjevačke matice u utorak, 10. maja, svečano je otvorena izložba slika pod nazivom "Traganje za lepotom" koju potpisivaje umitnici iz Sremske Mitrovice Miroslav Biuković i Srećko Radulović.

m16

Tom prilikom su se prisutnima obratili sami autori, al i Ivan Sedlak, Stipan Šarčević i Geza Babijanović, iz Bunjevačke matice, muzički program su upotpunili Tamara Babić i Gordan Papić, a izložbu je svečano otvorio Mile Tasić, likovni kritičar.

Kako je to i običaj, Bunjevačka matica je dobila dvi slike značajni ličnosti iz istorije Bunjevaca, a svi koji žele pogledat izložbu mogu to uradit do 17. maja.

 

Fotografije

Foto: BIC (Nikola Stantić)

 

 

SAOPŠTENJE SBB

Politička šteta koju nanosi Ivan Sedlak bunjevačkoj zajednici, nemerljiva je

Nije prvi put da ukazujemo na neprihvatljivo delovanje rukovodstva Bunjevačke matice

Utorak, 10.05.2016. 17:15

Bunjevačka matica dovedena je do potpunog rasula u finansijskom i funkcionalnom pogledu i to se dalje ne može tolerisati.

Sva ukazivanja na posledice koje mogu nastati, i sugestije koje su od strane Nacionalnog saveta u više navrata upućivane rukovodstvu Bunjevačke matice, ignorisane su.

SBB logo

Vrhunac neodgovornosti je rasprodaja slika, kulturnih dobara dobijenih kao poklon, za namirenje dugova očigledno nastalih nenamenskim trošenjem novca dobijenih za projekte.

Bunjevačka matica, koja je osnovana kao društvena organizacija od značaja za bunjevačku zajednicu, umesto da nakon donošenja zakona o Nacionalnim savetima nacionalnih manjina u Republici Srbiji bude uvedena u Registar kao Ustanova pod okriljem Nacionalnog saveta, izmenom Statuta pretvorena je u obično udruženje građana, kojim manipuliše Ivan Sedlak i par ljudi oko njega.

Zahtevamo da Nacionalni savet odmah uputi predlog Skupštini Bunjevačke matice da donese odluku o reorganizaciji Bunjevačke matice u Ustanovu pod okriljem Nacionalnog saveta u skladu sa Zakonom o kulturi, a koja bi se bavila naukom, istraživačkim radom, književnim stvaralaštvom i zaštitom kulturnog nasleđa Bunjevaca.

Podrška i pomoć kojom je Ivan Sedlak doprineo da Žužana Stevanović, član Vojvođanske partije, bude izabrana u Skupštinu grada Subotice, (intervju suboticainfo čet, 10.03.2016) , čiji predsednik Aleksandar Odžić je u predizbornoj kampanji izjavio: „Vojvođani su najveće žrtve Vučićevog režima“ i čiji program je: „Vojvodina Republika“, (www.vojvodjanskapartija.org.rs ), pokazuje pravo lice Ivana Sedlaka.

Savez bačkih Bunjevaca se od takvog delovanja javno ograđuje.

Ono što nas dodatno čudi je da istaknuti članovi SNS, bliski Ivanu Sedlaku, nisu sprečili i ne sprečavaju takve aktivnosti u Bunjevačkoj matici.

PREDSEDNIK SAVEZA BAČKIH BUNJEVACA

               MIRKO BAJIĆ