Visti

Redni broj: 46/2016

Subotica, 23.05.2016.

Saopštenje za javnost

Nacionalnog saveta bunjevačke nacionalne manjine

 

Nacionalni savet već duže vreme ukazuje da način funkcionisanja Bunjevačke matice nije u skladu sa ciljevima i zadacima zbog kojih je osnovana.

Prema uslovima koje uređuje Zakon o kulturi, Bunjevačka matica sa statusom udruženja građana, kako je upisana u Registar APR –a 2011. godine, nije u mogućnosti da ostvaruje programske ciljeve u oblasti nauke, istraživačkog rada, jezika i zaštite kulturnog nasleđa, zbog čega je osnovana.

Nacionalni savet smatra da je Bunjevačka matica neophodna kao ustanova čiji osnivač bi bio Nacionalni savet, jer samo tako može u potpunosti ostvarivati svoju delatnost i realizovati postavljene ciljeve.

Iz tog razloga, na 12. sednici Nacionalnog saveta doneti su zaključci koji su prosleđeni skupštini Bunjevačke matice na razmatranje i usvajanje, a u kojima se predlaže da Bunjevačka matica promeni status, tako da umesto kao udruženje građana, postane ustanova čiji je osnivač Nacionalni savet.

Tako bi se stekli tehnički i finansijski uslovi za dalji nesmetan i stabilan rad Bunjevačke matice.

Predsednica Nacionalnog saveta

bunjevačke nacionalne manjine

mr Suzana Kujundžić Ostojić

 

 

Nacionalni savet bunjevačke nacionalne manjine na svojoj 12. sidnici dana 20.5.2016. donosi

ODLUKU

Predlaže se Skupštini UG Bunjevačka Matica da donese odluku o promeni statusa „Bunjevačke Matice“ pod sledećim uslovima:

  1. UG „Bunjevačka Matica“ gasi se kao pravno lice registrovano i upisano u Registar Agencije za privredne registre kao subjekt kulture u okviru amaterskog kulturno-umetničkoog stvaralaštva sa statusom udruženja građana, pod uslovom da se istovremeno osnuje Ustanova kulture u skladu sa Zakonom o kulturi pod nazivom „Bunjevačka Matica“.
  2. Osnivač ustanove za kulturu „Bunjevačka Matica“ je Nacionalni savet bunjevačke nacionalne manjine.
  3. Osnivač preuzima sva prava i obaveze UG „Bunjevačka Matica“ sa danom donošenja odluke.
  4. Novoosnovana Ustanova kulture „Bunjevačka Matica“ u okviru osnovne delatnosti obavljaće poslove u oblasti naučno-istraživačkog rada, zaštite jezika i književnog stvaralaštva i zaštite kulturnog nasleđa, bunjevačke nacionalne manjine.

Predlaže se skupštini UG Bunjevačka matica da ukoliko smatra neophodnim da dodatno analizira postojeće stanje i mogućnosti rada pre donošenja konačne odluke o statusu Bunjevačke matice, formira privremeno rukovodstvo koje će u potpunosti sagledati trenutno stanje i doneti odluku o daljem statusu i funkcionisanju Bunjevačke matice.

Nacionalni savet predlaže da privremeno rukovodstvo čini pet članova skupštine Bunjevačke matice i to:

  1. Marko Marjanušić, podpredsednik Bunjevačke matice i član Nacionalnog saveta bunjevačke nacionalne manjine
  2. Tamara Babić, podpredsednik Bunjevačke matice
  3. Ivan Skenderović, član Glavnog odbora Bunjevačke matice
  4. Nikola Babić, podpredsednik Nacionalnog saveta bunjevačke nacionalne manjine i jedan od osnivača Bunjevačke matice
  5. mr Suzana Kujundžić Ostojić, predsednik Nacionalnog saveta bunjevačke nacionalne manjine i predsednik Odbora za jezik i obrazovanje Bunjevačke matice.

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Bunjevačka Matica reosnovana je 1995. godine kao društvena organizacija sa ciljem da budi i razvija osećanje nacionalne svesti Bunjevaca u tada SR Jugoslaviji. U vreme reosnivanja Bunjevačke Matice nije bio definisan pojam nacionalne manjine i nisu postojali Nacionalni saveti u cilju ostvarivanja prava na samoupravu u kulturi, obrazovanju, obaveštavanju i službenoj upotrebi jezika i pisma, pripadnika nacionalnih manjina. Sledom istorijskih događaja, danas Bunjevci u Republici Srbiji ostvaruju prava kao priznata nacionalna manjina, a Nacionalni savet bunjevačke nacionalne manjine u skladu sa Zakonom, predstavlja nacionalnu manjinu u oblasti obrazovanja, kulture, obaveštavanja na jeziku nacionalne manjine i službene upotrebe jezika i pisma, učestvuje u procesu odlučivanja ili odlučuje o pitanjima iz tih oblasti i osniva ustanove, privredna društva i druge organizacije iz ovih oblasti (član 2, stav 2, Zakona o nacionalnim savetima Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 20/2014 - odluka US i 55/2014). U oblasti kulture prava i obaveze definisane su Zakonom o kulturi ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 13/2016 i 30/2016 - ispr.), koji predviđa da se kulturnom delatnošću mogu baviti Ustanove kulture, a između ostalih subjekata u kulturi i udruženja građana kao subjekt kulture u okviru amaterskog kulturno-umetničkoog stvaralaštva. Zakonom o kulturi uređen je okvir delatnosti i finansiranja, odnosno sufinansiranja delatnosti u kulturi, tako da Ustanove kao subjekti u kulturi mogu biti finansirane iz javnih izvora za obavljanje delatnosti u sprovođenju programa u oblasti kulture, a udruženja građana kao subjekt kulture u okviru amaterskog kulturno-umetničkoog stvaralaštva, mogu biti samo sufinansirana za projekte na osnovu raspisanih konkursa za oblast kulture na nivou Republike, Pokrajine i lokalne samouprave, pri čemu postoji obaveza da pre raspodele sredstava po konkursima Nacionalni saveti daju mišljenje o projektima koji su iz okvira kulturne delatnosti nacionalnih manjina. Takav okvir finansiranja podrazumeva da Ustanove u kulturi mogu imati zaposlene radnike u procesu ostvarivanja programa rada Ustanove koji se mogu finansirati iz javnih izvora, a udruženja građana, kao amaterska društva, ne mogu imati zaposlene radnike na teret javnih sredstava i mogu ostvarivati sredstva iz javnih izvora samo putem sufinansiranja po projektima i iz tih sredstava mogu finansirati rad samo po ugovoru o realizaciji projekta i to samo za onu namenu i u visini sredstava koja su namenski odobrena za realizaciju projekta.

Propuštena je prilika da nakon formiranja Nacionalnog saveta, Nacionalni savet preuzme osnivačka prava nad društvenom organizacijom Bunjevačka Matica, i da Bunjevačku Maticu upiše u Registar kao Ustanovu u oblasti kulture. Takva inicijativa je postojala u komunikaciji sa tadašnjim rukovodstvom Bunjevačke Matice. Pod okriljem Nacionalnog saveta obezbeđena su sredstva za uređenje prostora koji je koristila Bunjevačka Matica kao društvena organizacija (Korzo 8) i potpisan je akt kojim se Bunjevačka Matica i Nacionalni savet obavezuju da nakon završetka radova na uređenju prostora, sačine poseban sporazum kojim će biti potpuno regulisani dalji odnosi i funkcionisanje kako Nacionalnog saveta tako i Bunjevačke Matice. Da takav akt nije potpisan ne bi ni bila odobrena sredstva od Ministarstva za državnu upravu za uređenje prostora za rad, kako je navedeno – Nacionalnog saveta i Bunjevačke Matice. Nakon završetka uređenja prostora, promenjeno je rukovodstvo Bunjevačke Matice i mesto predsednika preuzeo je Ivan Sedlak. Umesto da se, kao što je postojala obaveza, sačini navedeni sporazum, Bunjevačka Matica je odlukom svojih organa, 2011. godine promenom Statuta reorganizovana i upisana u Registar kao udruženje građana.

Činjenica je da Bunjevačka Matica kao udruženje građana, nije u mogućnosti da ostvaruje one ciljeve zbog kojih je reosnovana, i da nije u mogućnosti da nesmetano sprovodi one aktivnosti koje su neophodne za razvoj i očuvanje identiteta bunjevačke nacionalne manjine u Republici Srbiji.

Nacionalni savet bunjevačke nacionalne manjine smatra da je neophodno postojanje Ustanove u kulturi, pod imenom Bunjevačka Matica – iz razloga kulturnog i istorijskog nasleđa vezanog za Bunjevačku Maticu, i da se status Bunjevačke Matice mora dovesti u okvir kojim se obezbeđuje normalan rad u realizaciji programa takve Ustanove.

Iz tog razloga predlaže se donošenje odluke kao što je u dispozitivu navedeno.

Napomena: ukoliko Skupština UG Bunjevačke matice, ne prihvata predlog za statusno rešenje Bunjevačke Matice kao Ustanove kulture, preuzima na sebe sve moguće posledice koje mogu nastati u daljem funkcionisanju Bunjevačke Matice sa statusom udruženja građana.

Nacionalni savet           

bunjevačke nacionalne manjine

predsednica             

                                                                                                       mr Suzana Kujundžić Ostojić

Grb BNS

 

BNS

Pridstavnici Ambasade SAD-a u Srbiji
positili Bunjevački nacionalni savit

 Četvrtak, 03.03.2016. 10:15

U sridu, 2. marta, pridstavnici Ambasade Sjedinjeni Američki Država u Srbiji, politički oficir Kevin Fjuri, i službenica Političkog odeljenja Ksenija Lazović, positili su Nacionalni savit bunjevačke nacionalne manjine, di su ji dočekali mr Suzana Kujundžić Ostojić, pridsidnica BNS-a, Mirko Bajić, pridsidnik Izvršnog odbora BNS-a i Kata Kuntić, pridsidnica Odbora za kulturu u BNS-u.

Kako je nakon sastanka iznela mr Kujundžić Ostojić, divanilo se o političkom organizovanju i radu, te odnosu prema pridstojećim izborima, u ulogi pridstavnika BNS-a u izradi Akcionog plana u okviru Poglavlja 23, al i o drugim temama.

– Izneli smo i sa kakim se problemima suočavamo, a jedan od najozbiljniji proizilazi iz činjenice da Bunjevaca u Subotici, prema poslidnjem popisu nema 10%, pa je tako, u poslidnje tri godine, izostala finansijska podrška BNS-u od strane lokalne samopurave, čime je otežan rad Savita, al i udruženja. Ono što raduje jeste da smo dogovorili buduće kontakte koji će bit frekventniji i očekujemo jednu vrstu dobre podrške u daljoj saradnji u ostvarivanju naših prava i onih zadataka koji su nam priostali ko nacionalnoj zajednici, a ima ji dosta.

a03

Mirko Bajić, pridsidnik IO BNS-a, al i pridsidnik Saveza bačkih Bunjevaca, se osvrnio na način participacije u političkom životu Srbije od strane svi nacionalni zajednica i kako se prema toj temi odnosi bunjevačka zajednica.

– Infomisao sam da je to bila i jedna od tema koja je bila i sastavni dio Akcionog plana i da postoje različita viđenja učešća politički pridstavnika manjina u vlasti Republike, Pokrajine i lokala. Pojedine manjine imaju stav da je potribno da postoje zagarantovani mandati, dok sam ja izno stav da je prirodni prag, koji je sada definisan u Zakonu, dobar način za ostvarivanje prava, al ga triba modifikovat. Da brojčano male manjine, poput Bunjevaca, to mogu ostvarit, što sada nije slučaj. Upoznao sam goste i sa činjenicom da su ovo prvi izbori u kojima konačno ostvarujemo mogućnost, da sa svojim političkim pridstavnicima, možemo nastupat pod svojim imenom, samostalo, el u koaliciji, a ne da budemo na listama drugi partija. Ne vidim razloga da, bar u lokalu, svaka nacionalna manjina, sa svojim političkim pridstavnicima, ne iđe samostalno, jel mož ostvarit mandat na prirodni prag, naravno, ako ima podršku glasača.

Tom prilikom je Bajić objavio da će Savez bačkih Bunjevaca ić na lokalne izbore samostalno, na pokrajinske u koaliciji sa Srpskom naprednom strankom, dok će na republičkom nivou podržat SNS.

N.S.

 

FOTO ALBUM

Foto: BIC (Nikola Stantić)

 

 

NSBNM

Obilužen „23. februar – Dan izbora prvog Nacionalnog saveta“

Srida, 24.02.2016. 10:45

Nacionalni savit bunjevačke manjine je u utorak svečanom sidnicom obilužio jedan od četri nacionalna praznika Bunjevaca „23. februar – Dan izbora prvog Nacionalnog saveta“. Na dnevnom redu su se našle dvi tačke: svečano obraćanje pridisidnice Bunjevačkog nacionalnog savita i dodila priznanja za višegodišnji doprinos nigovanju i očuvanju kulture i informisanja Bunjevaca.

Pridsidnica NSBNM mr Suzana Kujundžić Ostojić se tokom svečane sidnice osvrnila na proteklu godinu i na sve ono što je Savit uradio.

b03

Sidnici je prisustvovo i Vlado Radulović iz Kancelarije za ljudska i manjinska prava, koji je tom prilikom čestito Bunjevcima nacionalni praznik.

Posli tog, uručena su priznanja pojedincima, institucijama, kulturno-umitničkim društvima i kulturnim centrima sa bunjevačkim pridznakom, koji su od prošlog obilužavanja ovog praznika proslavili značajne jubileje – od deset godina rada, pa naviše.

Priznanje za 70 godina rada dobilo je KUDŽ “Bratstvo”, Bunjevačka matica je dobila priznanje za 20 godina postojanja i rada, UG “Bunjevačko kolo” iz Sombora nagrađeno je priznanjom za 15 godina rada, dok je BKC “Bajmok” primio priznanje za 10 godina postojanja i rada.

Med dobitnicima su se našle i “Bunjevačke novine” koje su dobile priznanje za desetogodišnji rad na informisanju i očuvanju identiteta Bunjevaca, a priznanje je, za desetogodišnji rad u TV emisiji na bunjevačkom jeziku “Spektar”, dobio i dugogodišnji novinar Joso Poljaković.

V.K.

 

Video prilog: "Bunjevački Media Centar"

 

FOTO ALBUM

Foto: BIC (Nikola Stantić)

 

 
Još članaka...